Dotyk_Lodu

9 tekstów – auto­rem jest Do­tyk_Lo­du.

sercem pisane

La­to prze­minie, opadną liście,
je­sien­no - po­nura na­dej­dzie pora.
Kiedy po­ranek przy­wita dzień mgliście,
scho­wam doły do swe­go wora.

Bo­symi sto­pami zacznę dzień ponury,
otulę się sza­lem z marzeń utkanym.
Roz­wiać ko­lej­ne na­de mną chmury,
by nie czuć się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 września 2012, 17:31

do Przyjaciela

Usiądę przy sto­le z mą czarą goryczy,
tą od której ma dusza wciąż łka.
Bądź tu obok mnie, czy to usłyszysz?
Niech Twa obec­ność od­wa­gi mi da.

Usiądź koło mnie i pomóż mi w walce,
z tym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 13 kwietnia 2012, 13:31

spokój serca

Chciałabym tak wiele napisać,
ale słów w mej głowie brak.
To co czu­je pragnę opisać,
ale tak byś nie zro­zumiał mnie wspak.

Siedzę i piszę, w su­mie dla Ciebie,
byś zro­zumiał choć trochę mnie.
Ufając me­mu aniołowi w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 5 marca 2012, 11:08

dot­knij serca...

tam znaję swój dom
tam mie­szkać będę aż po życia Twe­go kres
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lipca 2011, 14:51

rozmyślanie

(to mój pier­wszy wier­sz ry­mowa­ny, uwa­gi mi­le widziane)

Tam da­leko gdzieś wegetuje,
a ja siedzę i myślę o nim wciąż.
Czy przy spot­ka­niu mnie pocałuje,
al­bo op­le­cie ra­miona­mi jak wąż.

Może poczu­je się wyjątkowa,
znacząc dla niego tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 maja 2011, 14:19

... pamięć ...

odeszłeś
zos­ta­wiając po so­bie garść wspomnień

tak mglis­tych teraz
niepewnych

już nie pa­miętam tak wielu rzeczy
których za­pom­nieć nig­dy nie chciałam

śmie­chu…
dźwięku kroków…

uśmie­chu… też już nie pamiętam
ko­loru oczu…

za­mazu­je mi się ob­raz ukochany
bez­wied­nie poz­wa­lam so­bie Ciebie zapomnieć

chłod­ny­mi pal­ca­mi otoczę resztę
te­go co mi pozostanie

by wie­dzieć że istniałeś
by czuć że byłeś… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 listopada 2010, 10:33

Na białym płótnie Twój ob­raz na­maluję, ta­kiego ja­kiego pa­miętać Ciebie chcę... sprag­niony­mi pal­ca­mi... bar­wa­mi wspomnień... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 czerwca 2010, 10:26

...ot­worzyłam się przed Tobą jak księga, czy­taj między wer­sa­mi a uj­rzysz mój ból... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 18 czerwca 2010, 08:37

wyznanie

z piekącym bólem w piersiach
z duszącym szlochem ścis­kającym gardło
wrócić do miej­sca które nig­dy nie będzie mym domem

tak wrogie
tak obce

… bo tak trze­ba …zam­knę oczy
z ko­lejną złudną nadzieją
bo prze­cież trze­ba czymś kar­mić pragnienia

spi­jać gorzki nek­tar dnia
zat­ruć duszę by umarła

… by nie czuć już nic …wy­lać łzy piekące
tyl­ko skry­cie przed wszystkimi
nikt nie widział słabości

by nikt nie porzucił
by nie miał kto

… być sa­memu …
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 czerwca 2010, 08:53

Dotyk_Lodu

" ... brzegiem dźwięku tańczyć chcę ... "

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dotyk_Lodu

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność